Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

"Χρυσή Αυγή και στρατηγικές διαχείρισης της κρίσης", Θεσσαλονίκη, 1.2.2014

Παρουσίαση του βιβλίου των Μάριου Εμμανουηλίδη και Αφροδίτης Κουκουτσάκη, Χρυσή Αυγή και στρατηγικές διαχείρισης της κρίσης, futura, 2013, στο κοινωνικό κέντρο Μικρόπολις, Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014, Θεσσαλονίκη.

Ομιλητές:
'Ακης Γαβριηλίδης, Συγγραφέας-μεταφραστής,
Χρήστος Νασιόπουλος, Εκπαιδευτικός,
Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Λέκτορας Πολιτικής Επιστήμης, ΑΠΘ,
Ανδρέας Τάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής, ΑΠΘ,
Παρέμβαση: Δημήτρης Κόρος, υπ. διδάκτορας εγκληματολογίας, ΔΠΘ.Ευχαριστούμε την Σταυρούλα Πουλημένη για τη λήψη και επεξεργασία του βίντεο της εκδήλωσης.

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Kοινωνικές αναπαραστάσεις της φυλακής και κόμικς. Η περίπτωση του ο Ισοβίτης του Αρκά
[Από την πρώτη εκδοτική εμπειρία μου, το μακρινό 1999, τις Εικόνες Φυλακής (επιμέλεια, εισαγωγή), εκδόσεις Πλέθρον. Τα strips που περιλαμβάνονται είναι από την αγγλική έκδοση του βιβλίου γιατί αυτά είχα πρόχειρα...]


Την ακαδημαϊκή χρονιά  1995-6, εισήχθη ως αντικείμενο πανεπιστημιακής διδασκαλίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον όσο και αμφιλεγόμενο υλικό, τα κόμικς.
Θα πρέπει, βέβαια, να επισημάνω ότι μια εισαγωγή μ' αυτή τη διατύπωση μπορεί να είναι παραπλανητική. Τα κόμικς δεν αποτέλεσαν αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο, αλλά εντάχθηκαν, ως πραγματολογικό υλικό, στο πλαίσιο ενός  εγκληματολογικού σεμιναρίου για τη φυλακή[1], με όλους τους περιορισμούς που συνεπάγεται τόσο το περιεχόμενο του, όσο και οι δυνατότητες των συμμετεχόντων.[2] Κατά συνέπεια, δεν επρόκειτο για μια θεωρητική προσέγγιση των κόμικς, αλλά για μια συζήτηση για τη φυλακή  με αφορμή τη σειρά του Αρκά, ο Ισοβίτης[3]. Για έναν μεθοδολογικό πειραματισμό, λοιπόν, όπου επιχειρήσαμε να συνδυάσουμε την  ανάλυση  ενός θεωρητικού λόγου για τη φυλακή με την ανάλυση του λόγου ενός κόμικς που αναφέρεται στη φυλακή.

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Συνέντευξη στην εφημερίδα Η εποχή
Η Αφρο­δί­τη Κου­κου­τσά­κη εί­ναι ε­πί­κου­ρη κα­θη­γή­τρια Εγκλη­μα­το­λο­γίας στο Τμή­μα Κοι­νω­νι­κής Ανθρω­πο­λο­γίας του Πα­ντείου Πα­νε­πι­στη­μίου. Την προ­η­γού­με­νη ε­βδο­μά­δα έ­γι­νε η ε­πί­ση­μη πα­ρου­σία­ση του βι­βλίου* "Χρυ­σή Αυ­γή και στρα­τη­γι­κές δια­χεί­ρι­σης της κρί­σης", το ο­ποίο έ­χει συγ­γρά­ψει μα­ζί με τον Μά­ριο Εμμα­νουη­λί­δη. Μί­λη­σε στην "Επο­χή" για τον σκο­πό του βι­βλίου, το ο­ποίο, πα­ρό­τι α­να­φέ­ρε­ται στη Χρυ­σή Αυ­γή, δεν φι­λο­δο­ξεί να δώ­σει εύ­κο­λες α­πα­ντή­σεις για τα αί­τια της α­νό­δου της, αλ­λά να την α­ντι­με­τω­πί­σει «ως σκιά που α­να­ζη­τά τo σώ­μα της σε έ­να πλή­θος δια­δι­κα­σιών και στρα­τη­γι­κών της ε­ξου­σίας».

*Αναφέρεται στην παρουσίαση της 11/11/2013 στην Αθήνα

Τη συ­νέ­ντευ­ξη πή­ρε
ο Αλέ­ξαν­δρος Μαυ­ρο­γέ­νης για την εφημερίδα Η εποχή 
Κρί­ση και να­ζι­στι­κό φαι­νό­με­νοΠώς ξε­κί­νη­σε η ι­δέα για τη συγ­γρα­φή του βι­βλίου;

Η ι­δέα γεν­νή­θη­κε πριν έ­να χρό­νο, με α­φορ­μή μια διη­με­ρί­δα που διορ­γά­νω­σε το Κοι­νω­νι­κό Εργα­στή­ριο Θεσ­σα­λο­νί­κης με α­ντι­κεί­με­νο τη ΧΑ. Όπως α­να­φέ­ρου­με και στην ει­σα­γω­γή του βι­βλίου, ή­δη α­πό τις πρώ­τες μας συ­ζη­τή­σεις δια­πι­στώ­σα­με το πρό­βλη­μα να «στα­μα­τή­σου­με το χρό­νο», για να στα­θε­ρο­ποιή­σου­με έ­να ση­μείο α­να­φο­ράς, έ­να α­φε­τη­ρια­κό ση­μείο, ε­νό­σω τα γε­γο­νό­τα ε­κτυ­λίσ­σο­νταν κο­μί­ζο­ντας νέα στοι­χεία. Κα­τά­λη­ξη αυ­τών των συ­ζη­τή­σεων ή­ταν η ε­πι­λο­γή μιας μη συ­γκυ­ρια­κής προ­σέγ­γι­ση της συ­γκυ­ρίας ως μό­νη δυ­να­τό­τη­τα κα­τα­νό­η­σής της. Πα­ράλ­λη­λα, και κα­θώς ό στό­χος των κει­μέ­νων μας ό­πως δια­μορ­φώ­θη­κε, δεν ή­ταν να προσ­διο­ρί­σου­με το πρό­βλη­μα ΧΑ α­να­ζη­τώ­ντας ο­ρι­στι­κές α­πα­ντή­σεις στα ζη­τή­μα­τα που θέ­τει η πα­ρου­σία αυ­τού του να­ζι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος στην ελ­λη­νι­κή πο­λι­τι­κή σκη­νή και η δυ­να­μι­κή του, ε­πι­λέ­ξα­με να κι­νη­θού­με σε μια συν­θή­κη α­να­ρώ­τη­σης αυ­τού που συμ­βαί­νει, έ­τσι ώ­στε να κεί­με­νά μας να εί­ναι α­νοι­χτά στη δυ­να­τό­τη­τα να ε­νερ­γο­ποιή­σει ο α­να­γνώ­στης τα δι­κά του ε­ρω­τή­μα­τα.

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Δημήτρης Κόρος, Η ενίσχυση της κυριαρχικότητας του κράτους και η ποινική αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής: σκέψεις με αφορμή το βιβλίο «Χρυσή Αυγή και στρατηγικές διαχείρισης της κρίσης»


Επεξεργασμένη μορφή της παρέμβασης στην παρουσίαση του βιβλίου «Χρυσή Αυγή και στρατηγικές διαχείρισης της κρίσης» του Μάριου Εμμανουηλίδη και της Αφροδίτης Κουκουτσάκη, Futura 2013 (Θεσσαλονίκη, 1.2.2014, Μικρόπολις).

Σκοπός της παρέμβασης είναι παίρνοντας αφορμή από ένα (κεντρικό - ή ένα από τα κεντρικά) σημείο του κειμένου του Μάριου Εμμανουηλίδη, και σημεία της σκέψης της Αφροδίτης Κουκουτσάκη, να τα εντάξει σε μια προβληματική της διακυβέρνησης των πληθυσμών από την άποψη της αντίστασης στον εκφασισμό της κοινωνίας, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις σχετικά με την ποινική αντιμετώπιση των μελών της ΧΑ.

Βασική θέση στην αρχιτεκτονική του κειμένου του Εμμανουηλίδη έχει η έννοια της  νεοφιλελεύθερης κυβερνολογικής[1] στην οποία η οικονομία έχει ένα κεντρικό ρόλο και αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα παραγωγής λόγου, με το κράτος να έχει έναν απομακρυσμένο ρόλο διεύθυνσης (συντηρητικής αλλά στρατηγικής) των βασικών πολιτικών επιλογών (Foucault 1978/2004). Σύμφωνα με τον T. Lemke (2001: 200) στο πλαίσιο του κλασικού φιλελευθερισμού, το κράτος έχει έναν ρυθμιστικό ρόλο στην αγορά (παρεμβατικό και διορθωτικό), ενώ στο νεοφιλελευθερισμό η αγορά είναι η οργανωτική αρχή που ρυθμίζει το κράτος και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έτσι, η θέση του πολίτη υποβαθμίζεται δίνοντας τη θέση του στον homo oeconomicus, ένα νέο ιδεότυπο ανθρώπου, με καθοδηγητική αρχή της ζωής του τον υπολογισμό του ρίσκου και την ανάλυση κόστους-οφέλους.
Κατά τον Εμμανουηλίδη, η νεοφιλελεύθερη κυβερνολογική βρίσκεται σε κρίση. Εντός της οικονομικής κρίσης, αλλά, και πριν από το συμβάν της, καθώς αυτή θεωρείται μόνο ένα γεγονός εντός μιας διαδικασίας που πλέον καθιστά την κρίση, με μια ειδική έννοια, διαρκή. Είναι η οικονομία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, ως μια οικονομία από