Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

νέα ήθη...

Τοποθέτηση του ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ της ΠΟΣΔΕΠ για τη διεξαγόμενη ΕΔΕ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παραθέτω την Τοποθέτηση [πέρασε η εποχή που βγάζαμε Αποφάσεις] του προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ ως άκρως ενδιαφέρον text, που προσφέρεται για πολλαπλές αναλύσεις. Εγώ θα μείνω μόνο στην κραυγαλέα ομοιότητα της δομής του με τη δομή κειμένου δικαστικής απόφασης, απλώς για να εκφράσω την ευχή να μην βρεθώ ποτέ στη δεινή  θέση, όπου κάτι που θα με αφορά να προκαλέσει  την έκδοση παρόμοιου κειμένου Τοποθέτησης. Κατά τα νέα ήθη...
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Το Προεδρείο της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη: 1. την απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 31/3/2009 του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2. Τις Αποφάσεις του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ειδικά την Ομόφωνη Απόφαση της Γ.Σ. της 8/5/2009 αρ. 744. 3. Τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΙ 4. Προτύπου Γενικού Κανονισμού των Πανεπιστημίων (Π.Δ. 160/2008) 5. Τους Νόμους 2817/2000 και 3549/2007 6. Γνωματεύσεις Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 7. Τα διαφορά κείμενα διαμαρτυρίας συλλογικά υπογεγραμμένα, 8. Τα κείμενα των συναδέλφων Βασίλη Τσίκαρη (ΠΙ), Βένιου Αγγελόπουλου(ΕΜΠ), Γιώργου Τσιλιγκιρίδη(ΑΠΘ), Θόδωρου Χατζηπαντελή (ΑΠΘ), Παναγιώτη Γκλαβίνης (ΑΠΘ), 9. την Ανακοίνωση της ΔΗΠΑΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 10. Την επερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ στη Βουλή, 11. Δημοσίευμα στην Ελευθεροτυπία στις 16/5/09. 12. Τις πολυάριθμες τηλεφωνικές συζητήσεις με συναδέλφους από το Π.Ι. θεσμικούς και μη.
Κατέληξε στην ακόλουθη τοποθέτηση για το θέμα της διεξαγόμενης ΕΔΕ στο Π.Ι., την οποία και σας κοινοποιεί.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009
ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη διεξαγόμενη ΕΔΕ στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πρόσφατα, ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κλήθηκαν να καταθέσουν, ενόρκως ή ανωμοτί, στο πλαίσιο ΕΔΕ που παρήγγειλε ο Πρύτανης του εν λόγω Πανεπιστημίου, χωρίς να έχει καταστεί πλήρως γνωστός σ’ αυτούς ο λόγος της διενέργειας της ΕΔΕ ή το ακριβές αντικείμενό της.
Το Προεδρείο της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ, αφού επικοινώνησε με όλα τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση μέρη και αφού διερεύνησε με όποιο επιπλέον πρόσφορο μέσο είχε στη διάθεσή του τα δεδομένα της υπόθεσης, διαπιστώνει ότι
1. Το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται σε σειρά διοικητικών δυσλειτουργιών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των οποίων αποτελεί εξέλιξη. 2. Αφορμή για την εξέλιξη αυτή αποτέλεσε η διάταξη του άρθρου 46 παρ. 10 του Προτύπου Γενικού Κανονισμού των Πανεπιστημίων (Π.Δ. 160/2008), η οποία απαγορεύει να μετέχουν στην ίδια συνεδρίαση συλλογικού οργάνου μέλη ΔΕΠ σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι 4ου βαθμού, εκτός εξαιρέσεων που ρητά προβλέπονται στην ίδια διάταξη. 3. Η διενέργεια ΕΔΕ παραγγέλθηκε επειδή συνάδελφοι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας εξέφρασαν ενστάσεις, διαμαρτυρίες ή επιφυλάξεις επί της ορθότητας της εφαρμογής της διάταξης αυτής, ενόψει μάλιστα σοβαρών πρακτικών προβλημάτων εφαρμογής της.
Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις, το Προεδρείο της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι 1. Η διάταξη του άρθρου 46 παρ. 10 του Προτύπου Γενικού Κανονισμού των Πανεπιστημίων (Π.Δ. 160/2008) δεν πρέπει να εφαρμόζεται, επειδή όχι μόνο καταργεί διάταξη νόμου, εν προκειμένω του άρθρου 14 παρ. 41 του Ν2817/2000, χωρίς η εξουσιοδοτική διάταξη του Ν3549/2007 να παρέχει ανάλογη δυνατότητα, αλλά και ενδεχομένως παραβιάζει δικαιώματα των υποκειμένων σ’ αυτήν μελών ΔΕΠ και, τέλος, αναμφιβόλως δημιουργεί στα Πανεπιστήμια σημαντικές δυσκολίες εφαρμογής. 2. Η διάταξη αυτή αποτελεί ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα της ασύλληπτης προχειρότητας, που χαρακτηρίζει το νομοθετικό έργο το οποίο το ΥπΕΠΘ παρήγαγε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν3549/2007. Ανάλογα παραδείγματα εμφιλοχωρούν όχι μόνο στο ίδιο το ΠΔ160/2008, αλλά και στις υπουργικές αποφάσεις για τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων, τη διανομή συγγραμμάτων, κλπ. και έχουν ήδη οδηγήσει σε πανθομολογούμενες –ακόμη και από το ίδιο το ΥπΕΠΘ- δυσλειτουργίες. 3. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, που είναι ΝΠΔΔ και εκδίδει εκτελεστές διοικητικές πράξεις, οφείλουν να εφαρμόσουν τον νόμο. Εάν όμως μια εφαρμοστέα διάταξη εγείρει ζητήματα ερμηνείας, ασφαλώς και οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι έχουν το δικαίωμα, αλλά και τη σαφή υποχρέωση να εκφέρουν τη γνώμη τους, στο πλαίσιο της καλώς νοούμενης ακαδημαϊκής ελευθερίας. Για τη γνώμη τους αυτή δεν επιτρέπεται να διώκονται, και οποιαδήποτε δίωξη, πειθαρχική ή άλλη, τυχόν υποστούν γι’ αυτό το λόγο, θα είναι απαράδεκτη και θα βρει ολοκληρωτικά αντίθετη και αποφασιστικά αλληλέγγυα στο πλευρό των συναδέλφων συνολικά την ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ, αλλά, πιστεύουμε, και τη συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστημιακών δασκάλων.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το σημαντικό αυτό πρόβλημα, που ανέκυψε στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και που δυνητικά θα μπορούσε να δημιουργήσει ανάλογα προβλήματα και σε κάθε άλλο Πανεπιστήμιο, το Προεδρείο της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ καλεί
1. Το ΥπΕΠΘ να προβεί αμελλητί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ανασταλεί αμέσως η εφαρμογή του άρθρου 46 παρ. 10 του Προτύπου Γενικού Κανονισμού των Πανεπιστημίων (Π.Δ. 160/2008). 2. Το ΥπΕΠΘ, σε ανοικτό διάλογο και στενή συνεργασία με όλες τις συνιστώσες της ακαδημαϊκής κοινότητας, τη Σύνοδο Πρυτάνεων και την ΠΟΣΔΕΠ να προβεί αμέσως σε εντοπισμό και αναθεώρηση όλων των διατάξεων, που έχουν οδηγήσει τα Πανεπιστήμια σε δυσλειτουργίες. Σε αυτή την κατεύθυνση ήδη κινούνται οι Ομάδες Εργασίας της Ομοσπονδίας και πιστεύουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να καταθέσουμε στο τραπέζι ενός τέτοιου διαλόγου συγκεκριμένες προτάσεις. 3. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να εφαρμόσουν τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών οργάνων –εν προκειμένω το άρθρο 14 παρ. 41 του Ν2817/2000 και το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν3549/2007- τα οποία παραμένουν σε ισχύ, 4. Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να διακόψει άμεσα τη διενέργεια οποιασδήποτε ΕΔΕ κατά συναδέλφων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας, που μπορεί να εκληφθεί ως απόπειρα ποινικοποίησης της έκφρασης γνώμης. 5. Την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να εξετάσει, διά της Συγκλήτου του, το ενδεχόμενο αναθεώρησης του εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος, προκειμένου έτσι να ακυρώσει στην πράξη την εφαρμογή του ΠΔ160/2008.
Τέλος, το Προεδρείο της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ καλεί όλους τους συναδέλφους και τα όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων να εξαντλούν κάθε περιθώριο κατά την επίλυση των όποιων δυσλειτουργιών προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου -αλλά και του προϋπάρχοντος- σε πνεύμα ακαδημαϊκότητας και καλόπιστης συνεργασίας, για το καλό του Πανεπιστημίου και των φοιτητών μας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΣΔΕΠ εκτιμά ότι η ευρύτατα διαδεδομένη σε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα της χώρας πρακτική της διατύπωσης συνδικαλιστικής φύσης απόψεων στο πλαίσιο διοικητικών οργάνων των ΑΕΙ, όπως η Σύγκλητος ή οι Γ.Σ. των Τμημάτων, δεν μπορεί να σταματήσει με ατομικές διώξεις συναδέλφων, αλλά με την ανάπτυξη ενός ισχυρού, περιεκτικού και αξιόπιστου πανεπιστημιακού συνδικαλιστικού κινήματος -ενός νέου ακαδημαϊκού πολιτισμού- που θα ορθώσει συλλογικά το ανάστημα των Πανεπιστημιακών δασκάλων απέναντι στην όποια «μη ακαδημαϊκή εξουσία» κρατική ή μη, που επιχειρεί να νομοθετεί ή να δρα κατά το δοκούν, αγνοώντας τις θέσεις της ίδιας της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, τις οποίες όλοι μας θα πρέπει, όμως, να φροντίσουμε να διατυπώσουμε ξεκάθαρα στο πλαίσιο μιας ευρύτατης συναίνεσης, χωρίς αποκλεισμούς και στεγανά. Αυτό επιδιώκουμε και γι’ αυτό εργαζόμαστε.
Ο Πρόεδρος Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Η Γραμματέας Ευγενία Μπουρνόβα Αναπλ. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου